Školení řidičů referentů

ŠŠkolení

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům šškolení o právních a ostatních předpisech k zajišštění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požžadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimižž můžže přijít zaměstnanec do styku na pracoviššti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžžadovat a kontrolovat jejich dodržžování“.

Povinnost zúčastnit se šškolení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká vššech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3.500 kg a 9 míst k sezení vč. místa řidiče, a dalšší vozidla, na která se nevztahuje povinnost profesního šškolení. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služžební cestě, řízení vozidla služžebního, ale i soukromého, na komunikacích veřejných, ale i na komunikacích účelových v uzavřeném prostoru nebo objektu.

ŠŠkolení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách autošškoly nebo v prostorách zákazníka. Pokud potřebujete objednat termín referentského šškolení, můžžete tak učinit prostřednictvím e-mailu na adrese autoskola@pimes.cz, nebo telefonicky na čísle 271 723 098 a 602 309 080. 

Ceník šškolení referentů

Šškolení řidičů – referentů: 400,- Kč vč. 21% DPH za osobu

U stálých klientů a hromadných objednávek (nad 15 osob) možžná sleva.